Mỗi người không làm việc để nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ tiêu tốn của người đóng thuế 220,000 đô

(VINAU.NET): Dữ liệu mới cho thấy một người Úc trung bình sẽ phải làm việc 14 năm để trả phúc lợi cho người từ chối làm việc. Khoản trợ cấp trung bình trong suốt đời của một người hưởng trợ cấp thất nghiệp không đáp ứng được nghĩa vụ tham…