7 cụm động từ với ‘Think’

(VINAU.NET): Think – suy nghĩ là động từ rất quen thuộc trong tiếng Anh. Cùng tìm hiểu 7 cụm động từ phổ biến nhất với từ này nhé! 1. think about sb/ sth: cân nhắc 2. think sth up = create sth in your mind: nảy ra (ý gì), sáng tạo 3. think…